Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

 P.H.M. Meijerink h.o.d.n. Houthandel & Zagerij Bulthuis

Thorbeckestraat 96

7577 RB  Oldenzaal

Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 08169701 0000

 

Artikel 1:             Toepasselijkheid, definities

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van P.H.M. Meijerink h.o.d.n. Houthandel & Zagerij Bulthuis, gevestigd te Oldenzaal, hierna te noemen “Bulthuis”.
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “zaken” worden in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de in opdracht vervaardigde maatwerkzaken en de hiervoor benodigde materialen als de vanuit het assortiment te verkopen zaken en/of materialen.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Door Bulthuis te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
 9. Indien Bulthuis deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Bulthuis hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2:             Totstandkoming overeenkomsten

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Bulthuis gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Bulthuis uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Bulthuis een opdracht verstrekt c.q. een order of bestelling plaatst, is Bulthuis eerst aan deze opdracht c.q. order of bestelling gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Bulthuis is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Bulthuis – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Bulthuis eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

 

Artikel 3:             Aanbiedingen, offertes, prijzen

 

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Bulthuis zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Bulthuis het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bulthuis niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Bulthuis gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is in de aanbieding of de offerte voor het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het leggen van vloeren niet begrepen:
  1. funderings- metsel-, herstel- of ander bouwkundig werk van welke aard ook;
  2. het vlak maken (egaliseren), schoon­ma­ken of anderszins voorbehandelen van de ondergrond;
  3. het maken van luiken of uitsparingen, het aflakken van vloeren, het afdekken van afgewerkte vloeren, het ontruimen van ruimten en het verplaatsen van meubilair.
 6. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 7. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Bulthuis zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 8. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van Bulthuis en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Bulthuis te worden geretourneerd.
  1. a.   Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Bulthuis (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door Bulthuis ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is Bulthuis gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b.   Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Bulthuis heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Bulthuis er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 4:             Inschakeling derden

 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bulthuis het recht bepaalde leveringen en/of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Bulthuis.

Artikel 5:             Verplichtingen van de wederpartij

 

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) of bescheiden, tijdig op de door Bulthuis gewenste wijze aan Bulthuis ter beschikking stelt;
   1. eventuele door de wederpartij aan Bulthuis verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
   2. Bulthuis op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht (de werklocatie);
   3. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Bulthuis hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
   4. de werklocatie goed bereikbaar is voor machines en apparatuur van Bulthuis;
   5. de werklocatie vrij is van overtollige materialen, puin, begroeiing e.d.;
   6. eventueel noodzakelijke hak-, breek-, grond- en graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd;
    1. - indien Bulthuis een vloer legt – de ondervloer van de werklocatie permanent droog – dit ter beoordeling van Bulthuis – en opgeschoond is alsmede vrij is van kalk-, cement-, vloerbedekking- of overige resten;
    2. - indien Bulthuis een vloer legt – de temperatuur minimaal 15 graden celcius bedraagt en de relatieve luchtvochtigheid tussen de 55% en 65% procent is in de ruimte waar de werkzaamheden dienen te worden verricht en deze ruimte voldoende verlicht en geventileerd is. De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat ook na de werkzaamheden de relatieve luchtvochtigheid op peil blijft;
    3. Bulthuis op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
    4. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
    5. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, zaken e.d. van Bulthuis opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze gereedschappen e.d. kan plaatsvinden;
     1. op de werklocatie de door Bulthuis in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden;
     2. Bulthuis vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.
     3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Bulthuis voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en bescheiden.
     4. Bulthuis zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en bescheiden vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
     5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Bulthuis gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
     6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Bulthuis nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Bulthuis om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 6:             Levering, (op)leveringstermijnen

 

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Bulthuis zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient hij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. Bulthuis is gerechtigd tot levering c.q. tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de werf van Bulthuis verlaten of het moment waarop Bulthuis aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
 5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Bulthuis te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Bulthuis is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van Bulthuis, maar voor rekening van de consument.
 7. Bij het verrichten van werkzaamheden op locatie van de wederpartij c.q. een door de wederpartij aangewezen locatie wordt ten aanzien van de voor deze werkzaamheden benodigde zaken c.q. de hierbij te leveren zaken onder het moment van levering verstaan: het moment waarop deze zaken op de werklocatie aankomen en feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
 8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Bulthuis gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Bulthuis uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Bulthuis binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
 9. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 8 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. Bulthuis heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor Bulthuis een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

10.  Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van de volledige prijs voor maatwerk zaken en eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

11.  Bulthuis kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat hij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

Artikel 7:             Meer- en minderwerk

 

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
 2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Bulthuis en de wederpartij overeengekomen te worden. Bulthuis is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Bulthuis – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  1. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
  3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 8:             Klachten en retourzendingen

 

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, fouten, beschadigingen en/of afwijkingen in kleuren, hoeveelheden, soorten en afmetingen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Bulthuis te melden.
 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Bulthuis te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van het resultaat van de werkzaamheden – schriftelijk aan Bulthuis te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Bulthuis is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 5. Bestelde zaken worden in de bij Bulthuis voorradige (groothandels)verpakkingen en afwerkingniveaus geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Bulthuis. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.
 8. De wederpartij dient Bulthuis in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Bulthuis te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Bulthuis ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht met gebruikmaking van of aan deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van voornoemde materialen.

10.  Geen klachten zijn mogelijk bij geringe bewegingen en/of geluiden als gevolg van de natuurlijke werking of overeengekomen legwijze (bijvoorbeeld “zwevend” leggen van parketvloeren) van de vloer.

11.  Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

12.  Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van krimpnaden, kromtrekken, scheuren en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en/of haarden.

13.  Indien Bulthuis reparaties verricht aan bestaande vloeren, zijn geen klachten mogelijk ten aanzien van eventuele verschillen c.q. afwijkingen in kleur(en), kleursamenstellingen en/of structuur ten opzichte van de rest van de vloer.

14.  Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd, c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

Artikel 9:             Garanties

 

 1. Bulthuis zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Bulthuis staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Bulthuis zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen van deze zaken. Indien voor de benodigde c.q. de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Bulthuis zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Bulthuis garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
  1. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Bulthuis kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken c.q. correctie of vervanging van de bescheiden c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken, bescheiden en/of de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Bulthuis. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 10:           Aansprakelijkheid

 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Bulthuis gegeven garanties aanvaardt Bulthuis geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Bulthuis slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Bulthuis voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Bulthuis aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Bulthuis te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Bulthuis niet uitkeert of de schade niet onder een door Bulthuis gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Bulthuis beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. De wederpartij dient Bulthuis uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Bulthuis is nooit aansprakelijk voor schade die te wijten is aan een onvoldoende vlakke (onder)vloer die niet door Bulthuis is aangebracht. Bulthuis zal het onvoldoende vlak zijn van de (onder)vloer melden aan de wederpartij voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. De wederpartij is verplicht het herstel uit te (laten) voeren of het risico van schade hierdoor te aanvaarden.
 8. Evenmin is Bulthuis aansprakelijk voor schade ten gevolge van een niet permanent droge (onder)vloer, een van artikel 5 lid 1, sub i van deze algemene voorwaarden afwijkende temperatuur of luchtvochtigheid of ten gevolge van gebleken constructiefouten in het pand.
 9. Indien Bulthuis zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is Bulthuis slechts verantwoorde­lijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.

10.  Stelt de wederpartij materialen voor verdere verwerking beschikbaar, dan is Bulthuis verantwoordelijk voor een correcte verwerking, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen zelf.

11.  Bulthuis is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

12.  Alle schade ontstaan aan machines, voertuigen en overige hulpmiddelen van Bulthuis die wordt veroorzaakt door op of onder de werklocatie c.q. in door de wederpartij geleverde en door Bulthuis te bewerken materialen aanwezige voorwerpen komt voor rekening van de wederpartij, indien de wederpartij Bulthuis niet voorafgaand aan de werkzaamheden op de aanwezigheid van deze voorwerpen heeft gewezen en Bulthuis hiervan ook anderszins niet op de hoogte kon zijn.

13.  De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch Bulthuis op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

 1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens Bulthuis verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de geleverde zaken;
 3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Bulthuis verstrekte gegevens;
 4. door afwijkingen of onvolkomenheden in de door de wederpartij aan Bulthuis ter bewerking afgegeven zaken;
 5. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
 6. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bulthuis.

14.  De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 13 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Bulthuis uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

15.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Bulthuis of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Bulthuis de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 11:           Betaling

 

 1. Bulthuis is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Bulthuis een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Bulthuis betaling alsnog uitblijft, is Bulthuis bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
 6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Bulthuis gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Bulthuis gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Bulthuis gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Bulthuis eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Bulthuis eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

10.  a.   De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Bulthuis te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Bulthuis. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 1. Het bepaalde onder sub a. van dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

Artikel 12:           Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Bulthuis behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Bulthuis heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 6. De wederpartij is verplicht Bulthuis direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Bulthuis heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Bulthuis te bewaren.
 8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Bulthuis op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Bulthuis een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Bulthuis en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Bulthuis op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

Artikel 13:           Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Bulthuis is en blijft rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Bulthuis in het kader van de overeenkomst geleverde zaken. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Bulthuis voorbehouden.
 3. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Bulthuis te verstrekken of verstrekte gegevens geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Bulthuis door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Bulthuis voor aanspraken van deze derden.

 

Artikel 14:           Retentierecht

 

 1. Bulthuis is bevoegd de teruggave van de zaken van de wederpartij, die Bulthuis voor bewerking onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat:
  1. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
  2. de wederpartij de kosten van eerdere door Bulthuis verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
  3. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Bulthuis niet of niet volledig heeft voldaan.
  4. Bulthuis is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 15:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Bulthuis gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 

Artikel 16:           Overmacht

 

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Bulthuis, is Bulthuis gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Bulthuis wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Bulthuis, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Bulthuis.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Bulthuis en/of de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Bulthuis tot aan dat moment na te komen.

 

Artikel 17:           Annulering, opschorting

 

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Bulthuis een door Bulthuis nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Bulthuis gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Bulthuis is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Bulthuis vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. Bulthuis is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is Bulthuis gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Bulthuis is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode maken c.q. gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Bulthuis gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Bulthuis te vergoeden.

 

Artikel 18:           Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen Bulthuis en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Bulthuis is gevestigd, zij het dat Bulthuis altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Bulthuis. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Bulthuis schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Bulthuis gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.